paragliding

Professioneel en betrouwbaar

Guido Geenen Coaching en Training is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO) en werkt conform diens richtlijnen, zowel op het gebied van kwaliteitswaarborging, als voor wat betreft de ethische gedragscode.

De werkwijze bij een coachingstraject is als volgt:

  1. Elk traject start met een kennismakingsgesprek van maximaal 1 uur. Doel hiervan is vast te stellen of het klikt en of de coaching de juiste interventie is voor jouw vraag. Bij een ‘go’ geef ik je aan het einde van dit gesprek een voorlopige indicatie van het aantal sessies en bespreken we de mogelijke inzet van ondersteunende instrumenten als MBTI en Profile Dynamics. Indien mogelijk plannen we dan ook al de eerste sessies. Tevens stemmen we af op welke locatie de sessies gaan plaatsvinden. Het kennismakingsgesprek is gratis.
  2. Optioneel kan voorafgaande aan de eerste sessie nog een afstemmingsgesprek met de opdrachtgever of leidinggevende erbij plaatsvinden, om jouw persoonlijke coachdoelen af te stemmen met die van de organisatie.
  3. Gedurende de eerste coachingssessie bespreken we jouw specifieke wensen en maken we afspraken m.b.t. het proces.  Ook bepalen we de doelstellingen van het coachingstraject. Deze worden vastgelegd in het Coachingsdocument, evenals alle tussentijdse actiepunten, opdrachten en vorderingen.
  4. De gemiddelde lengte van een coachtraject varieert tussen de 5 en 8 sessies (face to face). In principe duren deze sessies 2 uur. De intervalperiode tussen de sessies bedraagt idealiter 3 à 4 weken. Om de vertaling van nieuwe inzichten naar de dagelijkse praktijk te bevorderen, kunnen aanvullende tussentijdse skypesessies van een half uur in het traject worden opgenomen.
  5. Alhoewel coach en coachee gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de aan het begin geformuleerde hoofddoelstellingen, blijft de ‘kleine agenda’ van de coaching (dat wat elke keer besproken wordt) nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de coachee.
  6. De coach fungeert als klankbord, bevordert de reflectie en reikt andere perspectieven en houdingen aan.
  7. Vanuit haar aard is de coaching actiegericht: elke sessie eindigt met concrete actiepunten en begint ook met een evaluatie van jouw actiepunten van de vorige sessie. Soms ontvang je extra opdrachten om je leerproces te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld het lezen van een bepaald boek.
  8. Aan het einde van het coachtraject vindt een evaluatie plaats a.h.v. het Coachingsdocument (desgewenst kan de opdrachtgever of leidinggevende daarbij aanwezig zijn) en maken we afspraken met betrekking tot opvolging en borging. De coachee legt daarbij zijn/haar persoonlijke commitments vast in een Persoonlijk Statuut.