puzzelstukjes

Waarmee helpen wij?

De terreinen waarop wij maatschappen verder helpen met hun ontwikkeling hebben wij samengebracht in 4 kernthema’s:

  • Strategie
  • Cultuur en Leiderschap
  • Business development
  • Onderlinge communicatie

Strategie

strategie

Zonder doel geen richting. Het belang van het hebben van een heldere strategie behoeft geen betoog.Toch merken wij in de praktijk dat deze er niet altijd is of -vaker nog- geen vertaling krijgt naar aansluitende beleidskeuzes en vervolgstappen. Een strategie kan ook aan revisie toe zijn. Bijvoorbeeld in geval van toetreding of uittreding van partners of door een fusie met een ander kantoor. Daarnaast is het sowieso goed om regelmatig het vizier scherp te stellen en te bepalen waar de focus op moet komen te liggen. Wij helpen met een aantal eenvoudige stappen om je strategie te bepalen. We begeleiden het proces en zorgen dat alle elementen aan de orde komen, alle stakeholders hun visie kunnen delen en dat er een strategie komt waar iedereen zich in herkent.

In hoeverre draagt de structuur van jouw maatschap bij aan de realisatie van de strategische hoofddoelstelling? Tot de structuur behoort o.a. de wijze waarop het bedrijf is georganiseerd, taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld, noodzakelijke competenties aanwezig zijn, werk- en besluitvormingsprocessen zijn ingericht en de werkomgeving wordt gefaciliteerd. We helpen je door kritisch naar deze samenhangende structuurelementen te kijken en komen met verbetersuggesties waar elementen niet voldoen, ontbreken of elkaar juist in de weg zitten. Om uiteindelijk gezamenlijk te komen tot een structuur die niet belemmerend, maar vooral ondersteunend is.

Cultuur en Leiderschap

cultuur-en-leiderschap

Cultuur is een cruciale bindende factor binnen een maatschap. De lijm die maakt dat – binnen het veelal toch wat lossere samenwerkingsverband – partners zich bij elkaar betrokken voelen en zich thuis voelen. Zij bestaat uit een combinatie van geschreven en ongeschreven gedragsregels, richtlijnen en gebruiken die richting geven aan hoe je met elkaar om gaat. Niet als doel op zich, maar als een soort van hygiënefactor bij het realiseren van de doelen. Vaak is de cultuur zichtbaar en verankerd in de houding en het gedrag van de senior partners binnen het team.

Maar wat als deze verwatert ten gevolge van fusie, vertrek van bepalende rolmodellen of toetreding van nieuwe partners? Wat als de cultuur obsoleet is geworden en niet meer bijdraagt aan de gewenste profilering of nieuwe koers van de organisatie? Met onze aanpak helpen we je de voorgestane cultuur te definiëren en vervolgens te vertalen naar concrete richtlijnen voor gewenst gedrag (do’s & don’ts). We verschaffen je de tools en trainen in vaardigheden om gedrag bespreekbaar te maken op basis van feitelijke observaties en zorgen ervoor dat het bewaken van de cultuur niet alleen voorbehouden is aan de leidinggevende, maar ieders verantwoordelijkheid wordt.

Business development

business-development

Je bent met elkaar tot de conclusie gekomen dat iedereen een bijdrage dient te leveren aan commercie. Maar nu nog bepalen hoe. Als team werken aan business development betekent een duidelijk plan hebben zodat iedereen weet wat de doelen zijn en wat je prioriteiten zijn. Het hele team betrekken bij het maken van de plannen en ook de uitvoering ervan betekent ook dat duidelijk is wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn Teamwerk zorgt voor een andere dynamiek waarin eenieder weet wat zijn sterke punten zijn en hoe je die het beste inzet. Bewustwording (know how) is één, goede uitvoering (show how) is twee.

Wij helpen je om de stap te maken en als team structureel en gestructureerd met ondernemen bezig te zijn. Hoe? In drie duidelijke stappen (Analyse, Ambitie, Actie) begeleiden we je met het maken van een goed business development plan. We geven je richting bij het definiëren van je markten en het segmenteren van de cliëntportefeuille. En helpen we je met het zetten van een stip aan de horizon en het bepalen van de weg ernaartoe. Dit doen we door middel van interactieve workshops waaraan alle teamleden deelnemen. De betrokkenheid die hierdoor gerealiseerd wordt, is de beste garantie dat eenieder ook in de latere uitvoering maximaal gecommitteerd blijft.

Onderlinge communicatie

onderlinge-communicatie

Uiteraard wordt de kwaliteit van de onderlinge communicatie voor een groot deel bepaald door onderlinge verschillen in persoonlijkheid. Elk vogeltje zingt nu eenmaal zoals het gebekt is. Daarbij hangt de acceptatie van een boodschap vooral af hoe deze gebracht wordt, hetgeen een bewuste wijze van communiceren vraagt. In de partnerpraktijk van alledag is dat helaas niet altijd het geval. Hierdoor kunnen onnodige irritaties ontstaan die, zeker als ze een vast patroon gaan vormen, schadelijk kunnen worden voor de onderlinge samenwerking.

Onze ervaring leert dat een betere communicatie begint bij een beter zelfinzicht en een beter begrip van de ander. Met behulp van onze persoonlijkheidsinstrumenten brengen wij voor jouw team de onderlinge verschillen in kaart en geven we inzicht hoe in de praktijk met deze verschillen om te gaan. Vervolgens leren we je in deze module aan de hand van enkele lastige concrete praktijksituaties hoe effectief en constructief met elkaar te communiceren.